Начало

За нас

За сдружението

Клъстерът е създаден през месец октомври 2012 с предмет на дейност насърчаване, популяризиране и подпомагане на развитието на българските компании в областта на енергетиката, събиране, проучване и популяризиране на добрите производствени практики в сектор енергетика, подпомагане на международното сътрудничество в областта на енергетиката, подпомагане навлизането и използването на иновативни технологии, свързани с опазването на околната среда, подпомагане кооперирането между лицата, работещи в сектор енергетика, подобряване дейностите по опазване на околната среда.

Клъстерът за подпомагане и развитие на българските компании в областта на енергетиката обеденява фирми в различни сфери на дейност, които имат богат опит и изградено ноу-хау, утвърдени на пазара, с експерти в областа, отличаващи се със сериозен професионализъм в областта на енергетиката.

Можете да станете член като кандидатствате с попълнена молба за асоциирано членство

Членове

Метикс ООД

С предмет на дейност: Основната дейност на фирмата е свързана основно с проектиране, изграждане, експлоатация, производство и продажба на електрически съоръжения и инсталации, електроинсталации и ел.табла, трафопостове и подстанции.
Компанията е специализирана в областта на електроенергетиката и електротехниката. Фирмата концентрира усилията си в проектиране, производство, доставка и монтаж на Комплектни Трансформаторни Подстанции – метален и бетонен тип, Възлови Станции и Разпределителни Уредби до 24kV.

Елина Ре ЕООД

С предмет на дейност: Фирмата е специализирана в осъществяването на вътрешна и външна търговия, в това число извършване на търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина.

Специлизирана е в производство на стоки с цел продажба. Фирмата се занимава с осъществяването на търговия с недвижими имоти, експлоатация и мениджиране на заведения за обществено хранен. Осъществяване навътрешна и външна търговия, производство на стоки с цел продажба. Фирмата е специализирана в извършването на строителна дейност, в частност извършване на ново строителство и оказване на строително-ремонтни услуги, предлагане на проектантски услуги.
Клиенти на „ЕЛИНА РЕ” са както български, така и фирми от Македония, Сърбия и Украйна.

Домо Естетико ЕАД

С предмет на дейност: Фирмата е специализирана в производството и продажбата на енергоспестяващи LED светодиодни лампи и лампи с нажежаема жичка с марка Realux, осветителни тела, ел.ключове и контакти. Занимава се с производство на стоки с цел продажба. Извършва строителна дейност – в това число: извършване на ново строителство и оказване на строително-ремонтни услуги, проектантски услуги.

Специализирана е в производство, монтаж, ремонт и сервизно обслужване на електронни системи и системи за сигурност, трансфер на ноу-хау, маркетинг, консултинг, инженеринг, франчайзинг и лизинг, транспортна и спедиторска дейност. Обслужване на информационни, комуникационни и програмни системи. Предоставяне на рекламна, издателска, импресарска дейност.

Сдружение „Научно-технически съюз на енергетиците в България“

С предмет на дейност: НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ е сдружение с нестопанска цел, в което доброволно членуват български физически и юридически лица, извършващи дейности в областта на енергетиката, в частна полза – в интерес на сдружителите.
Главните цели на НТСЕБ са: да съдейства за повишаване нивото на професионална подготовка и за реализиране на творчески идеи и инициативи на членовете на НТСЕБ; да осъществява дейности за защита на творчески интереси и
интелектуална собственост на членовете на НТСЕБ; да съдейства на предприятия, фирми и др. за повишаване на
енергийната ефективност, възобновяване на енергийни източници и решаване на конкретни проблеми в областта на енергетиката.
Сдружението си поставя за изпълнение следните задачи: да провежда професионално-квалификационна дейност и да подпомага разработването на творчески идеи и инициативи на свои членове; да осъществява сътрудничество със сродни организации на енергетиците и други обществени организации в страната и чужбина; да осъществява международни връзки и да участва в международни неправителствени организации; да участва при разработване и обсъждане на закони, наредби, правилници, инструкции и други нормативни актове в областта на енергетиката, опазването на околната среда, защитата на хора от вредни и опасни въздействия и защита на материални ценности от увреждания и унищожаване в резултат на ползване на енергия; да оказва научна и методична помощ на стопански субекти за ефективно използване на енергийните ресурси и намаляване на енергоемкостта в икономика; да участва със становища и референции за лицензиране на фирми и дружества за извършване на стопанска дейност в областта на енергетиката; да дава становища и референции за лицензиране на фирми и дружества за извършване на стопанска дейност в областта на енергетиката; да участва при решаване на конкретни научно-технически и икономически проблеми в областта на енергетиката; самостоятелно или във взаимодействие с други организации, да провежда научно-технически мероприятия – симпозиуми, конференции, семинари, дискусии и други форуми; да организира конкурси, лектории, изложби, панаири и посещения на такива мероприятия в страната и чужбина; да пропагандира научно-техническите постижения, да изучава общественото мнение и да допринася за обективно информиране на техническата общност в областта на енергетиката.

Сдружение за българо-украинска дружба и сътрудничество

Сдружението за българо-украинска дружба и сътрудничество е създадено през октомври 2008 г. от български учредители. Основна цел на СБУДС е да внесе своя принос в развитието на социалните и икономически връзки между България и Украйна. Една от основните цели на сдружение е подпомагане на взаимоотношенията на компаниите в областта на енергетиката между България и Украйна, популяризира и развива съвместни обществени, културни и икономически начинания и инициативи на граждани от България и Украйна, най-вече в областта на енергийните проекти, като организира и подпомага обществени и икономически мероприятия, срещи, семинари и всякакви форуми от подобен характер за граждани, търговски и нестопански организации от двете страни.

Дружеството набира средства от дарители и разкрива източници на финансова помощ в страната и чужбина, освен това извършва стопански дейности за подпомагане на целите на сдружението и реализира участия на дружеството в други търговски дружества. Договаря пряко с организации, дружества и лица конкретни условия за отпускане на помощи, дарения и др. Дружеството извършва консултантска дейност, външно-търговска дейност, комисионна дейност, посредническа дейност, извършва преводаческа дейност, проектира и изгражда материално-техническа база за постигане целите на сдружението, осъществява контакти и сътрудничество с други сходни организации, фондации и институти в България и Украйна и трети страни.

Comments are closed.

 • 1

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд за
  регионално развитие
  Инвестираме във вашето
  бъдеще

 • 2

 • 3

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  Развитие на
  конкурентоспособността
  на българската икономика
  2007 - 2013