Начало

Събития

АРХИВ
ИЗТЕКЛИ ПРОЦЕДУРИ
„Доставка на специализирано оборудване“ ДМА

документи за участие в процедурата можете да изтекли на: http://eufunds.bg/bg/pms55/0/
Срок за подаване на оферти 06/08/2014 – 17,00 ч.

Провеждане на семинар

29-30.05.2014г. в гр. Стара Загора
„Организиране и провеждане на семинар, за популяризиране дейностите на клъстера с цел информиране на членовете на клъстера за нови практики и дейности свързани с подпомагане и развитие на Българските компании в областта на Енергетиката”
ТЕМАТИКА НА СЕМИНАРА
• Планиране, реализиране и финансиране на успешни градски проекти;
• Основни приoритетни проекти, свързани с развитието на енергетиката;
• Предизвикателствата и проектиране на успешните енергийни проекти;
• Предизвикателствата при реализацията на енергийни проекти;
• Как да осигурим по-добра работна среда;
• Прилагане на мерки за енергийна ефективност в обществени учебни заведения – училища и детски градини – предизвикателствата пред проектанта, участник в обществени поръчки и много други интересни теми…..

За регистрация и участие, моля свържете се с нас!

–––––––-
ИЗТЕКЛА ПРОЦЕДУРА 1 на 11.04.2014г. в 17,30ч.
Процедура открит избор с Публична покана за избор на изпълнител за „Организиране участието на „Клъстер за подпомагане и развитие на българските компании в областта на енергетиката“ в изложение „CWIEME Berlin“ 2014 – Берлин, Германия“. Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № К-02-29/27.05.2013;

Поканата и документацията за участие се предоставя на всеки заявил интерес кандидат по някой от следните начини:
1. Чрез предоставяне на ръка на адрес:
гр.София, ул. Козлодуй 10;
2. Чрез изпращане по електронна поща;
3. Или да бъдат свалени от адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България на следния линк:
http://eufunds.bg/bg/pms55/0/
––––––––––––-
ИЗТЕКЛА ПРОЦЕДУРА 2 на 11.04.2014г. в 17,30ч.
Процедура открит избор с Публична покана за избор на изпълнител за „Организиране участието на „Клъстер за подпомагане и развитие на българските компании в областта на енергетиката“ в изложение „PowerGen“ 2014 – Кьолн, Германия“. Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № К-02-29/27.05.2013;

Поканата и документацията за участие се предоставя на всеки заявил интерес кандидат по някой от следните начини:
1. Чрез предоставяне на ръка на адрес:
гр.София, ул. Козлодуй 10;
2. Чрез изпращане по електронна поща;
3. Или да бъдат свалени от адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България на следния линк:

http://eufunds.bg/bg/pms55/0/

––––––––––––––

Изтекла процедура на 17.03.2013г. в 17,30 часа

Процедура открит избор с Публична покана за избор на изпълнител за

„Доставка на специализиран софтуер” (ДНМА), което включва:

1. Софтуер за теоретична подготовка;

2. Софтуер за практическа подготовка;

Поканата  и документацията за участие се предоставя на всеки заявил интерес кандидат по някой от следните начини:

1. Чрез предоставяне на ръка на адрес:

гр. София, 1220, област София, община “Столична”, район “Сердика”,

ж.к. “Военна Рампа”, ул. “Локомотив” 1;

2. Чрез изпращане по електронна поща;

3. Или да бъдат свалени от адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България на следния линк:
http://eufunds.bg/f55.php?id=2265

––––––––––––

Изтекла процедура на 26.11.2013г. в 17,00 часа;

Организиране и провеждане на събития за представяне на „Клъстер за подпомагане и развитие на българските компании в областта на енергетиката” по обособени позиции:

Обособена позиция 1 : Организиране и провеждане на събитие за представяне и популяризиране на клъстера в България;

Обособена позиция 2 : Организиране и провеждане на семинар, за популяризиране дейностите на клъстера с цел информиране на членовете на клъстера за нови практики и дейности свързани с подпомагане и развитие на Българските компании в областта на Енергетиката;

Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на кръгла маса за популяризиране дейностите и развитие на клъстера;

Организиране и провеждане на кръгла маса за популяризиране дейностите и развитие на клсътера;

––––

Поканата  и документацията за участие се предоставя на всеки заявил интерес кандидат по някой от следните начини:

1. Чрез предоставяне на ръка на адрес:

гр. София, 1220, област София, община “Столична”, район “Сердика”,

ж.к. “Военна Рампа”, ул. “Локомотив” 1;

2. Чрез изпращане по електронна поща;

3. Или да бъдат свалени от адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България на следния линк:

http://www.eufunds.bg 

–––

Участие в Изложение Power Gen 2013 и Power Gen 2014

Изложение Power Gen” 2013, е най-голямото събитие в сферата на Енергетиката, което се провежда на Европейския континент. Това изложение се провежда няколко пъти годишно, в различни части на света, като дава възможност и платформа на компаниите от енергийния бранш да представят себе си, новите си технологии, разработки, иновации, продукти и услуги. Европейското изложение Power Gent” 2013, ще предостави възможността на фирми от цял свят да взамат участие.

Участие в Изложение CWIEME Berlin 2013 и CWIEME Berlin 2014

CWIEME Берлин е най-голямото събитие с 675 и повече компании в над 400 различни изложбени щандове и посетители от близо 100 различни страни. Международно събитие с над 60% посетителите идващи от страни извън Германия. Изложението е много популярно сред компаниите идващи от Сащ, Индия, Украйна, Русия, Китай и Япония.

Провеждане на събитие за представяне и популизране на Клъстера в България

Целта е да се анонсира, рекламира и популяризира дейността на Клъстера, неговите членове, продукти и услуги в България.

Посещение на изложение в Хонг Конг

Целта е запознаване с нов тип продукти, позиционирани на Азиатския пазар.

Посещение на изложение в Шан Хай 2014

Целта е обмяна на опит, запознаване с нововъведения и технологии.

Провеждане на кръгла маса за популизиране дейностите и развитие на Клъстера 2014

Организирането на кръгла маса ще даде възможност бъдат обсъдени нововъведения в законовата рамка и регулацията на отрасла Енергетика. Ще се търси диалог с представители на Правителството с цел, да се постигне по-добро взаимодействие с фирмите от този сектор и държавата по въпроси свързани с Енергетиката, да се търси тяхното експертно мнение, да се създават работни групи с представители на браншовите фирми и представители от ресорните министерства.

Comments are closed.

 • 1

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд за
  регионално развитие
  Инвестираме във вашето
  бъдеще

 • 2

 • 3

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  Развитие на
  конкурентоспособността
  на българската икономика
  2007 - 2013