Начало

Консултантски услуги

В стратегически план, Клъстерът за подпомагане и развитие на българските компании в областта на енергетиката планира да създаде условия за обучения и консултации на специалисти в областта на Енергетиката, да си партнира с Висши учебни заведения и Техникуми, като си сътрудничат в областта на следдипломната квалификация и преквалификация на кадри.

Клъстер за подпомагане и развитие на българските компании в областта на енергетиката е вашият надежден партньор в осигуряването на консултантски услуги и сервиз в областта на енергетиката. Можем да ви консултира при:

 • Системни анализи, предварителни и предпроектни проучвания;

 • Разработване на стратегии и прогнози за развитие на енергетиката;

 • Планиране и развитие на енергийни системи;

 • Разработване и внедряване на софтуер за управление на технологични обекти;

 • Енергийна ефективност;

 • Инженерна поддръжка;

 • Производствена дейност и ремонт на мощни трансформатори и генератори, високоволтови електродвигатели, инсталиране на резервни части, профилактика на съоръжения и поддръжка;

 • Консултантски услуги насочени към компании работещи в Енергийния сектор;

 • Разработване на нови технологии за компании в областта на Енергетиката с цел намаляване на вредното влияние върху околната среда и енергийна ефективност;

 • Предоставяне на социални, бизнес и икономически връзки / инвеститори;

 • Подпомагане осъществяването на контакти и сътрудничество с други организации, фондации и институции в България и други страни.

Comments are closed.

 • 1

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд за
  регионално развитие
  Инвестираме във вашето
  бъдеще

 • 2

 • 3

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  Развитие на
  конкурентоспособността
  на българската икономика
  2007 - 2013