Начало

Изследователска дейност

Научното, изследователско и технологично развитие помагат за създаването на работни места, просперитет и качество на живот, да насърчава работата в мрежа на изследователски екипи и да увеличава мобилността на хора и идеи.

Без динамичен научен прогрес е трудно да си представим икономически растеж в Европа и създаване на работни места, а още по-малко нови и новаторски продукти и услуги, които ще направят европейските фирми конкурентоспособни в отворена, глобализирана икономика.

Клъстерът за подпомагане и развитие на българските компании в областта на енергетиката със своята дейност ще облекчи информативно, финансово и ресурсно достъпа до иновативни разработки, продукти и услуги в областта енергетиката. Това ще бъде постигнато чрез предоставяне на обща плаформа от страна на Клъстера за неговите членове, да споделят своите разходи и осигуряване на ресурси (материални, нематериални и човешки), при научно-изслеводателската и развойна дейност, достъп до актуална информация, тенденции за развитие в сферата на Енегретиката, обмяна на опит и ноу-хау.

Comments are closed.

 • 1

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд за
  регионално развитие
  Инвестираме във вашето
  бъдеще

 • 2

 • 3

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  Развитие на
  конкурентоспособността
  на българската икономика
  2007 - 2013