Начало

Енергоспестяване

В повечето страни на европейския съюз все още не използват съществуващите големи възможности и не се вземат сериозни мерки във връзка с енергийната ефективност. Проблемът с употребата на енергията е, както едно предизвикателство, така и една голяма възможност. Ако не се намали употребата на енергия, цената ѝ ще продължи да се повишава, а повишената зависимост от вносната енергия и ефектите от климатичните промени ще имат негативно отражение.

До момента в много страни членки на Европейския съюз енергийната ефективност не е част от работната политическа програма, въпреки че възможностите за постигне на едно доходно спестяване са значителни. Тази ситуация започва да се променя значително, благодарение на инициативите на законни сдружения и политическите процеси. За да се установят възможностите, трябва да се анализират всички сектори с крайно ползване на енергия. Възможностите за спестяване възлизат на почти половината от сегашната употреба на енергия, въпреки че няколко държави достигат до величини по-високи от средната, поради което са на лице сериозни цели.

Една от основните пречки за постигане на енергийна ефективност е липсата на знания и обща култура (както в домовете, предприятията, така и във всички сфери на обществото), поради което е необходима една обща стратегия, чрез която да се предостави на всяка една от тези групи необходимото знание и култура, свързано с енергийната ефективност.

ЗАЩО КАЗВАМЕ, ЧЕ ЕФЕКТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ПОМАГА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА?

Отговорът е лесен: защото голяма част от енергията, която се употребява, произлиза от природни изкопаеми, основно петрол и газ.
Въпреки че енергията която се употребява в дома, в предприятието и др., е електрическа, трябва да знаем, че в зависимост от сезона на годината и наличието на вода във водноелектрическите централи (ВЕЦ), голяма част от енергията се получава в топлоелектрически централи (ТЕЦ), тоест трансформират се природните ресурси в термална енергия, като се генерира електричество, което в последствие се разпределя за употреба.

Използването на невъзобновяеми ресурси, получени от невъзобновяеми източници от фосилов произход, освобождават към атмосферата газови емисии с парников ефект при изгарянето им, а те са основна причина за глобалното затопляне.
Важно е да се генерират механизми, които да позволят да се изправим срещу актуалния проблем на нашето общество, липсата на материални възможности за покриване на нуждите. Тази липса е сериозно увеличена, поради нивото на актуалното потребление на енергия.
Подобряването на енергийната ефективност на всички процеси се превръща в една единствена алтернатива, с цел да се избегнат по-големи проблеми в световен план. Това търсене на подобрение на енергийната ефективност трябва да бъде дейност с приоритет във всички сектори на обществото, като се полага по-голямо усилие от страна на изразходващите енергия сектори, като например индустриалния.

Comments are closed.

 • 1

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд за
  регионално развитие
  Инвестираме във вашето
  бъдеще

 • 2

 • 3

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  Развитие на
  конкурентоспособността
  на българската икономика
  2007 - 2013