Начало

Дейност

Разработка на научно-изследователска и развойна дейност, с цел предоставяне на иновативни и съвременни продукти, необходими на компаниите работещи в областта на енергетиката на по-ниска цена.

Разработване на уникален комплекс от продукти и услуги в сферата на енергетиката. Целта е да се предложи единна конкуретна на пазара комплексна услуга или която включва много видове дейностти, които са свързани с отрасъл енергетика, а имено:

 • производствена дейност и ремонт на мощни трансформатори и генератори, високоволтови електродвигатели, инсталиране на резервни части, профилактика на съоръжения и поддръжка
 • проектиране на иновативно оборудване за компании, работещия в областта на енергетиката
 • разработка, имплементиране и поддръжка на иновативни ИТ решения в областта на енергетиката
 • програмиране и хардуерна разработка на ИТ решения на компании в областта на енергетиката.

Консултантски услуги насочени към компании работещи в енергийния сектор.

Предлагане на специализирани енергоспестяващи лампи, уреди, аксесоари и др.

Разработване на нови технологии за компании в областта на енергетиката с цел намаляване на вредното влияние върху околната среда и енергийна ефективност.

Проектиране, строителство и изграждане на специализирани комапании за енергийни компании.

Предоставяне на социални, бизнес и икономически връзки, консултантска дейност, насочена към инвеститори, подпомагане осъществяването на контакти и сътрудничество с други организации, фондации и институции в България и Украйна, вкл. и трети страни.

Comments are closed.

 • 1

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд за
  регионално развитие
  Инвестираме във вашето
  бъдеще

 • 2

 • 3

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  Развитие на
  конкурентоспособността
  на българската икономика
  2007 - 2013